Friday, November 9, 2012

QEVERIA E NXENESVE


QEVERIA E NXENESVE NE  SHKOLLE

Qeveria e nxensve. Eshte nje strukture organizative e pavarur e nxenesve  ne shkolle.
Ajo perfaqeson mendimin e mases se nxenesve per çeshtjet e shkolles.,mesimit dhe edukimit te tyre.
Nepermjet  "Qeverise se nxenesve " sigurohet pjesmarrja aktive e tyre  ne proceset e ndryshme demokratike ne shkolle dhe ne komunitet.
Krahas shume te drejtave , Qeveria e nxeneseve , sipas pikes (g) te DN-ve,ushtron edhe te drejten " per te mos u diskriminuar ne shkolle".
Organi kryesor i qeverise se nxenesve eshte Senati ,i kryesuar nga presienti dhe kruetari i senatit, ne perberje te te cilit ka nga nje senator per çdo klase.
http://www.forumishqiptar.com/showthread.php?t=128231&page=5

1 comment: